ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної

екологічної оцінки

Документ державного планування – Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 3,3000 га з кадастровим номером 4825482600:03:000:1052 з метою визначення можливості подальшої передачі вказаної земельної ділянки у користування (на умовах оренди) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій в межах території Кам’яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті замовника. Способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій. 

Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Кам’яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області за адресою: 55231, Миколаївська область, Первомайський район, с-ще Кам'яний Міст, вул. Заводська, 1, e-mail:  lyahov.rada@ukr.net.

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

1. Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки, який відповідає за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за його виконанням, виступає Кам’яномостівської сільська рада Первомайського району Миколаївської області.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування – Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 3,3000 га з кадастровим номером 4825482600:03:000:1052 з метою визначення можливості подальшої передачі вказаної земельної ділянки у користування (на умовах оренди) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій в межах території Кам’яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.

Цілі детального плану – уточнення планувальної структури й функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, вимогами екологічного законодавства; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення потреб у підприємстві обслуговування, місце його розташування; забезпечення комплексності забудови території; розгляду можливості розміщення та обслуговування сонячної електростанції.

Затверджений детальний план дозволяє визначити вихідні дані для:

- розробки проєкту землеустрою щодо впорядкування території;

- розробки проєкту відведення земельної ділянки;

- розробки проєктів інженерних мереж і споруд;

- розробки проєктів будівель та споруд різного цільового призначення;

- визначення та уточнення містобудівних умов та обмежень;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання території;

- тощо.

Метою стратегічної екологічної оцінки є визначення, опис, оцінювання та прогнозування наслідків виконання Детального плану території земельної ділянки з огляду кола екологічних питань та питань впливу на здоров’я населення при розміщенні та експлуатації сонячної електростанції; уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території Первомайського району; уточнення планувальної структури і функціонального призначення, параметрів забудови та ландшафтної організації окремої території Кам’яномостівської територіальної громади.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

4. Ймовірні наслідки

Ймовірні наслідки реалізації детального плану території:

а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення:

- основний вплив на ґрунти відбувається при підготовці території будівництва СЕС та полягає у виїмці ґрунту при влаштуванні підземних частин будівель, автошляхових покриттів, підземних мереж, водовідвідних споруд, а також родючого ґрунту для озеленення території. Незначний вплив на ґрунти відбувається також при обмивці панеле. Впливу на ґрунти від утилізації пошкоджених або зношених фотоелектричних модулів не відбувається, оскільки вони повертаються виробнику для відновлення або утилізації;

- викиди пов’язані із транспортуванням панелей, викиди на стадії будівництва об’єкту та при можливих пожежах;

- утворення відходів; можливе забруднення ґрунтів паливо-мастильними матеріалами, відходами виробництва, твердими побутовими відходами;

- утворення господарсько-побутових та дощових стоків та можливе забруднення ґрунтових вод;

- можливе незначне підвищення температури атмосферного повітря над електростанцією та підвищення вологості ґрунту під панелями);

- шумове та вібраційне навантаження на територію;

- за несприятливих метеорологічних умов (сильні вітри та високі температури навколишнього повітря у поєднанні із сухою рослинністю) існує потенційний ризик виникнення пожежі. Однак фактор ризику виникнення пожежі мінімальний.

- впливу на геологічне середовище і підземні води не спостерігається. Обсяги споживання води для потреб господарсько-питного водопостачання є незначними оскільки СЕС працює повністю в автоматичному режимі (постійного персоналу для СЕС немає). Випорожнення бака стічної води виконується по мірі необхідності за допомогою спеціального автомобіля. Для обмивки зовнішніх поверхонь фотоелектричних панелей передбачена доставка води в автоцистернах по мірі необхідності. Відведення дощової і талої води, а також води від періодичних обмивок поверхонь фотоелектричних панелей здійснюється по лотках проїздів з подальшим відведенням на прилеглу територію.

- вплив на тваринний світ полягає зміні середовища існування та обмежені руху тварин територією на якій знаходиться електростанція, оскільки вона огороджена.

  б) Земельна ділянка не входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі Європи;

  в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні. Для довкілля, у тому числі для здоров'я населення очікується незначний вплив при підготовчих та будівельно-монтажних роботах (можливі незначні викиди забруднюючих речовин та акустичний вплив при роботі будівельної техніки та механізмів).

Земельна ділянка належить до земель запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) та має цільове призначення – Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Зміна цільового призначення земельної ділянки не передбачається.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

- варіант 1 -  «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку несхвалення Детального плану. При цьому, земельна ділянка залишається в первинному стані. Альтернативний нульовий варіант не дозволяє розвивати електроенергетичний сектор України;

- варіант 2 - «схвалення детального плану». За результатами стратегічної екологічної оцінки можна зробити висновок, що найсприятливішим варіантом буде варіант 2 – «схвалення детального плану», що позитивно вплине на інтереси суб’єктів  господарювання, громадян і держави, розвиток енергетики.

У випадку незатвердження документу державного планування застосовується «нульовий сценарій» при якому ситуація залишається без змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки даного детального плану передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію.

З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які в подальшому будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками.

З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку  території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів.

Проведення досліджень на етапі здійснення стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- здійснення будівельно-монтажних робіт із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення;

- інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку території, дренаж, облаштування споруд для захисту від підтоплення;

- дотримання допустимих рівнів шуму та електромагнітного випромінювання на межі найближчої житлової забудови відповідно ДСП 173-96 під час монтажних робіт;

- забезпечення території будівельного майданчиками контейнерами сортування твердих побутових відходів та роздільного збору виробничих відходів відповідно Закону України «Про відходи».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Кам’яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області за адресою: 55231, Миколаївська область, Первомайський район, с-ще Кам'яний Міст, вул. Заводська, 1, e-mail:  lyahov.rada@ukr.net.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті замовника.

                Сільський голова                                                          Олександр ЛЯХОВ